Get Adobe Flash player

ขณะนี้เวลา

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

 

“ภาษีทุกบาท ช่วยชาติพัฒนา นำพาบางตะไนย์ก้าวไกล”

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์  จะดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2560  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการชำระภาษี ทราบถึงระยะเวลาการชำระภาษี และเพื่อให้ประชาชนทราบว่าภาษีที่ได้จัดเก็บดังกล่าวจะนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  มีกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบชำระภาษี  ดังนี้

îภาษีโรงเรือนและที่ดิน                  -  ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

                                                   ภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

îภาษีบำรุงท้องที่                          -  ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

                                                   ภายในวันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2560

îภาษีป้าย                                   -  ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

                                                   ภายในวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2560

<<แผนพับประชาสัมพันธ์>>

ผู้บริหาร

 • manager bord-boss.jpg

Gallery

 • 11800603_1020457807978756_423992447386732417_n.jpg
 • 11811573_1020458211312049_2460586290405034602_n.jpg
 • 11813305_1020472747977262_8213849715571281240_n.jpg
 • 12299825_1511517585841780_835640729_o.jpg
 • bangkranai_1.jpg
 • Bfd3.jpg
 • Bfd4.jpg
 • Bfd10.jpg
 • bfm2.jpg
 • bike rally2.jpg
 • delivers blankets1.jpg
 • DSC03791.JPG
 • gallery6.JPG
 • gallery7.JPG
 • gallery8.jpg
 • gallery10.jpg
 • IMG_3158.jpg
 • kanom 59-1.jpg
 • Peace Conference5.jpg

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กิจการสภา