Get Adobe Flash player

ITA

การให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การให้บริการรับชำระภาษีป้าย

การให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

การให้บริการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การให้บริการขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล

การให้บริการขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร

การให้บริการขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์

การให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ

การให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

การให้บริการขออนุญาตขุดดิน

การให้บริการขออนุญาตถมดิน

การให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

การให้บริการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

การให้บริการต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้นถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง