Get Adobe Flash player

ITA

กลุ่มจักสานบ้านตาล หมู่ที่ 1

ที่ตั้ง ศาลาท่าน้ำ บริเวณบ้านนายระดมพร  หนูเผือก หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  สถานที่ฝึกอาชีพ  ศาลาท่าน้ำ บริเวณบ้านนายระดมพร  หนูเผือก หมู่ที่ 1 

ประเภท  การจักรสานจากพลาสติก หวาย ไม้ไผ่ เช่น ตะกร้า กระด้ง กระชอน   ฯลฯ

ประธานกลุ่ม นางศรีนวล  หนูเผือก

SAM 7640SAM 7641SAM 7642SAM 7706SAM 7708

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง