Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ขณะนี้เวลา

คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์


tanit

(นายธนิต  สุขทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

sarawut                         wiritpol

  (นายสราวุธ  ปานสัน)                   (นายวิริทธิ์พล  แหยมบาง)

 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

suwanna

(นางสาวสุวรรณา  เอกเอี่ยม)

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


 

 

หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

 

 pornchai

(นายพรชัย  ไขสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

rewat.k

(นายเรวัตร  กนกวิรุฬห์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

aunchalee                         arunrat

(นางสาวอัญชลี  ฝอยทอง)                  (นางอรุณรัตน์  พุ่มไสว)  

   หัวหน้าสำนักปลัด                         ผู้อำนวยการกองคลัง 

rewat                         yuttana

      (นายเรวัต  ชุมแสง)                    (นายยุทธนา  เสถียรธิติพงศ์)

              ผู้อำนวยการกองช่าง         ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

sasinan

(นางสาวศศินันท์  เพ็ชรนพรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมกลุ่มข้าวหมาก หมู่ที่ 3

ที่ตั้ง 82/1 หมู่ 3 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  สถานที่ฝึกอาชีพ  82/1 หมู่ 3 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ประเภท  การทำข้าวหมาก

ประธานกลุ่ม นางสาวกฤดา  รุ่งหนองกระดี่  Tel : 089-3674252

professional group3.1professional group3.3professional group3.5

Read more: กลุ่มข้าวหมาก หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะไนย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์


1-1

(นายระดมพร  หนูเผือก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1-2

(นางสายชล  ดิษบัวเฉื่อย)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

pornchai

(นายพรชัย  ไขสกุล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2-1                         2-2

  (นายชาติชาย  ปานน้อย)                     (นายสุวิทย์  พึ่งพานิชย์)

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2                          สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

3-1                                                 

  (นางจันทนีย์  ปานรักษ์)                      ว่างลง (ลาออก)   

    สมาชิกสภา หมู่ที่ 3                          สมาชิกสภา หมู่ที่ 3   

4-1                         4-2

     (นายจีรชัย  พินโทแก้ว)               (นายอริย์ธัช  พิพัฒน์ดำรงค์เดช)

สมาชิกสภา หมู่ที่ 4                          สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

5-1                         5-2

(นายชัยวัฒน์  เต็มดวง)                     (นายเอกศักดิ์  โตสิงห์)

สมาชิกสภา หมู่ที่ 5                          สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

 

 

 

วินัยของพนักงานและลูกจ้าง มีความสำคัญมากต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เพราะหากเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของคนในท้องถิ่น ทำงานใกล้ชิดประชาชนที่สุด ไม่รู้จักรักษาวินัยหรือมีวินัยไม่ดีพอ ประชาชนจะไม่ได้รับบริการ ตลอดจน การช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างไร

เพราะวินัย คือ แบบแผนความประพฤติที่กำหนดให้ทุกคนพึงควบคุมตนเอง และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติหรือปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้

...........................................

          Fประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

          Fประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

          Fประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

          Fการเสริมสร้างวินัยของพนักงานจ้าง

          Fมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558

ผู้บริหาร

 • manager bord-boss.jpg

Gallery

 • 11800603_1020457807978756_423992447386732417_n.jpg
 • 11811573_1020458211312049_2460586290405034602_n.jpg
 • 11813305_1020472747977262_8213849715571281240_n.jpg
 • 12299825_1511517585841780_835640729_o.jpg
 • bangkranai_1.jpg
 • Bfd3.jpg
 • Bfd4.jpg
 • Bfd10.jpg
 • bfm2.jpg
 • bike rally2.jpg
 • delivers blankets1.jpg
 • DSC03791.JPG
 • gallery6.JPG
 • gallery7.JPG
 • gallery8.jpg
 • gallery10.jpg
 • IMG_3158.jpg
 • kanom 59-1.jpg
 • Peace Conference5.jpg

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กิจการสภา