Get Adobe Flash player

นายก รองนายก และส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางตะไนย์

วันที่ 29  พฤษภาคม 2560

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

activities60-12.2.activities60-12.3.activities60-12.4.activities60-12.5.

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง