Get Adobe Flash player

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2559

ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2559

ณ หอประชุมโรงเรียนวัดตาล, หอประชุมโรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์), บ้านนายจีรชัย พินโทแก้ว สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 และศาลเจ้าบ้านแหลมเหนือ

activities59-1.1activities59-1.2activities59-1.4activities59-1.5activities59-1.6

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง