Get Adobe Flash player

ITA

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

 

S  4710461S  4710462S  4710463

 

*********************************************************

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง