Get Adobe Flash player

ขณะนี้เวลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ร่วมกับ อำเภอปากเกร็ดกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

วันที่ 19 มกราคม 2561

ณ ศาลาการเปรียญวัดเตย ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

activities61-5.5activities61-5.1activities61-5.2

Read more...

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ร่วมกับ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน ยากจน ในเขตพื้นที่ตำบลบางตะไนย์ จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 25 ราย รวมทั้งสิ้น 50 ราย

วันที่ 18 มกราคม 2561

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

activities61-4.1activities61-4.2activities61-4.4

Read more...

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ร่วมกับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 (ป.ต.อ.1 พัน.3) ในการมอบผ้าห่มกันหนาวมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบปัญหาภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางตะไนย์ จำนวน 30 ราย

วันที่ 18 มกราคม 2561

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

activities61-3.1activities61-3.3activities61-3.4

Read more...

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ร่วมกับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 (ป.ต.อ.1 พัน.3) ในการมอบผ้าห่มกันหนาวมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบปัญหาภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางตะไนย์ จำนวน 30 ราย

วันที่ 18 มกราคม 2561

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

activities61-3.1activities61-3.3activities61-3.4

Read more...

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ร่วมกับ อำเภอปากเกร็ดกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

วันที่ 16 มกราคม 2561

ณ ศาลาการเปรียญวัดเตย ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

activities61-2.1activities61-2.2activities61-2.3

Read more...

Subcategories

ผู้บริหาร

 • manager bord-Tanit.jpg

Gallery

 • 11800603_1020457807978756_423992447386732417_n.jpg
 • 11811573_1020458211312049_2460586290405034602_n.jpg
 • 11813305_1020472747977262_8213849715571281240_n.jpg
 • 12299825_1511517585841780_835640729_o.jpg
 • bangkranai_1.jpg
 • Bfd3.jpg
 • Bfd4.jpg
 • Bfd10.jpg
 • bfm2.jpg
 • bike rally2.jpg
 • delivers blankets1.jpg
 • DSC03791.JPG
 • gallery6.JPG
 • gallery7.JPG
 • gallery8.jpg
 • gallery10.jpg
 • IMG_3158.jpg
 • kanom 59-1.jpg
 • Peace Conference5.jpg

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กิจการสภา