Get Adobe Flash player

ขณะนี้เวลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ร่วมกับ อำเภอปากเกร็ดกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

วันที่ 16 มกราคม 2561

ณ ศาลาการเปรียญวัดเตย ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

activities61-2.1activities61-2.2activities61-2.3

Read more...

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี มอบเงินสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน ยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลบางตะไนย์ จำนวน 19 ราย

วันที่ 12 มกราคม 2561

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

activities61-1.6activities61-1.4activities61-1.2

Read more...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 22 สิงหาคม 60

ณ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์) ตำบลบางตะไนย์

activities60-19.3activities60-19.4activities60-19.2

Read more...

โครงการฝึกอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม การทำสบู่ การทำยาดมสมุนไพร ประจำปี 2560

วันที่ 18 สิงหาคม 60

ณ ศาลเจ้าบ้านแหลมเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะไนย์

activities60-18.1activities60-18.2activities60-18.3

Read more...

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์เข้ารับรางวัลผู้บันทึก จปฐ. และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ดีเด่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00น. ณ  ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 5

activities60-17.2activities60-17.1activities60-17.3

Read more...

Subcategories

ผู้บริหาร

 • manager bord-Tanit.jpg

Gallery

 • 11800603_1020457807978756_423992447386732417_n.jpg
 • 11811573_1020458211312049_2460586290405034602_n.jpg
 • 11813305_1020472747977262_8213849715571281240_n.jpg
 • 12299825_1511517585841780_835640729_o.jpg
 • bangkranai_1.jpg
 • Bfd3.jpg
 • Bfd4.jpg
 • Bfd10.jpg
 • bfm2.jpg
 • bike rally2.jpg
 • delivers blankets1.jpg
 • DSC03791.JPG
 • gallery6.JPG
 • gallery7.JPG
 • gallery8.jpg
 • gallery10.jpg
 • IMG_3158.jpg
 • kanom 59-1.jpg
 • Peace Conference5.jpg

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กิจการสภา