Get Adobe Flash player

ITA

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์


1-1

(นายระดมพร  หนูเผือก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1-2

(นางสายชล  ดิษบัวเฉื่อย)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

pornchai

(นายพรชัย  ไขสกุล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2-1                         2-2

  (นายชาติชาย  ปานน้อย)                     (นายสุวิทย์  พึ่งพานิชย์)

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2                          สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

3-1                                                 

  (นางจันทนีย์  ปานรักษ์)                      ว่างลง (ลาออก)   

    สมาชิกสภา หมู่ที่ 3                          สมาชิกสภา หมู่ที่ 3   

4-1                         4-2

     (นายจีรชัย  พินโทแก้ว)               (นายอริย์ธัช  พิพัฒน์ดำรงค์เดช)

สมาชิกสภา หมู่ที่ 4                          สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

5-1                         5-2

(นายชัยวัฒน์  เต็มดวง)                     (นายเอกศักดิ์  โตสิงห์)

สมาชิกสภา หมู่ที่ 5                          สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง