Get Adobe Flash player

ร้านอาหาร  ครัวคนใต้ (คนคอน)

ประเภท  ข้าวแกงใต้ กาแฟสด ฯลฯ

ที่ตั้ง  6/1  หมู่ที่ 5 ถนน 345  ตำบลบางตะไนย์  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

เจ้าของสถานประกอบการ  นายสราวุฒิ  ตั้งเจริญวัฒนากูร  โทรศัพท์  081-4885973

20150703 123952

20150710 112034

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง