Get Adobe Flash player

ITA

 

หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

 

 pornchai

(นายพรชัย  ไขสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

rewat.k

(นายเรวัตร  กนกวิรุฬห์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

aunchalee                         arunrat

(นางสาวอัญชลี  ฝอยทอง)                  (นางอรุณรัตน์  พุ่มไสว)  

   หัวหน้าสำนักปลัด                         ผู้อำนวยการกองคลัง 

rewat                         yuttana

      (นายเรวัต  ชุมแสง)                    (นายยุทธนา  เสถียรธิติพงศ์)

              ผู้อำนวยการกองช่าง         ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

sasinan

(นางสาวศศินันท์  เพ็ชรนพรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง