Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

 

“ภาษีทุกบาท ช่วยชาติพัฒนา นำพาบางตะไนย์ก้าวไกล”

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์  จะดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการชำระภาษี ทราบถึงระยะเวลาการชำระภาษี และเพื่อให้ประชาชนทราบว่าภาษีที่ได้จัดเก็บดังกล่าวจะนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  มีกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบชำระภาษี  ดังนี้

îภาษีโรงเรือนและที่ดิน                  -  ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

                                                   ภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

îภาษีบำรุงท้องที่                          -  ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

                                                   ภายในวันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2562

îภาษีป้าย                                   -  ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

                                                   ภายในวันที่  29  มีนาคม  พ.ศ. 2562

<<แผนพับประชาสัมพันธ์>>

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง