Get Adobe Flash player

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อตู้อุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 4 ตู้

เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดหลอดไฟฟ้า แอลอีดี (LED)

เปิดเผยราคากลางโครงการกอสรางราวกันตกซอยยายปลิว พรอมทางเบี่ยง คสล. หมูที่ 4

เปิดเผยราคากลางโครงการกอสรางสะพานทางเดินเทา คสล.บริเวณขางหมูบานนันทวัน จากหมูที่ 5 - หมูที่ 3

เปิดเผยราคากลางโครงการกอสรางหลังคาเมทัลชีทสนามเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตาล หมูที่ 1

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศาลเจาพอจุรั่ว หมูที่ 1

เปิดเผยราคากลางโครงการงานประเพณีสงกรานต์ถิ่นบางตะไนย์ ไทยรามัญ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 งานด้านโครงสร้างเวที ระบบเครื่องเสียง-แสงสี ระบบไฟฟ้า-ไฟฟ้าประดับ และสื่อมัลติมีเดีย

เปิดเผยราคากลางโครงการงานประเพณีสงกรานต์ถิ่นบางตะไนย์ ไทยรามัญ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 งานกิจกรรมสร้างความสุข เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ประชาชนรื่นเริง ประเทศชาติรุ่งเรือง" และการให้ความรู้งานด้านตรีกวีศิลป

เปิดเผยราคากลางโครงการงานประเพณีสงกรานต์ถิ่นบางตะไนย์ ไทยรามัญ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 งานด้านการจัดสถานที่ งานด้านพิธีกร และงานด้านการบริการทั่วไป

เปิดเผยราคากลางโครงการงานประเพณีสงกรานต์ถิ่นบางตะไนย์ ไทยรามัญ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 งานด้านการให้ความรู้การแสดงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและการบำรุงรักษาไว้ซึ่งบวรพระพุทธศาสนาและวิธีการปฏิบัติแบบชาวไทยเชื้อสายรามัญ (มอญ)

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น

เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 5 บริเวณสะพานปูนคลองขวาง - บ้านนางประไพ ขุมทรัพย์

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า (ฟุตบาท) ปูกระเบื้องคอนกรีต พร้อมขอบคันหินคอนกรีต หมู่ที่ 1

เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งเสาพร้อมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 9 ต้น

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 17 เครื่อง

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 200 ถัง

 

 

 

 

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง