Get Adobe Flash player

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งเสาพร้อมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 9 ต้น

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.จากบ้านนางเวียนถึงบ้านนายพยนต์ บ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวสะพานทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองยายสาย หมู่ที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองยายจี่ หมู่ที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 2 บริเวณข้างกำแพงวัดตำหนักเหนือ - บ้านนายสุวิทย์  พึ่งพาณิชย์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 5 บริเวณสะพานปูนคลองขวาง - บ้านนางประไพ  ขุมทรัพย์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวสะพานทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 4,5

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า (ฟุตบาท) ปูกระเบื้องคอนกรีต พร้อมขอบคันหินคอนกรีต หมู่ที่ 1

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง