Get Adobe Flash player

ก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟ LED โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย

การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ

การซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 7 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) มีระดับความละเอียดจอภาพ 192x1080 พิกเซล ขนาดจอภาพ 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อเครื่องเคลือบบัตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตาล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อเครื่องเล่นซีดี (CD) และดีวีดี (DVD) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อพัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อเก้าอี้ทำงานแบบขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บานเปิด (มอก.) มีมือจับชนิดบิด จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก ทำจากวัสดุไม้ แบบมีลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบขามีล้อ จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง