Get Adobe Flash player

ITA

Facebook

ติดต่อเรา

 

““ติดต่อสายด่วน““


สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

             แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191
             แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199
             ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
             สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
             ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192
             กองปราบปราม โทร. 1195
             อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร. 1196
             สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ โทร. 1199
             กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โทร. 02-241-2051
             กรมควบคุมมลพิษ โทร. 1650
             ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 02-298-2387, 086-130-2386
             กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784

 

สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย

             ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย โทร. 1300
             ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
             หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554
             ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร. 1555
             ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646
             สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669
             ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192


สายด่วนบริการทางการแพทย์

             สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร. 1165
             สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330
             ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 1367
             สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 1556
             สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร. 02-251-0385, 02-251-0582, 02-252-6913
             สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666
             สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1667


สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

             การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130
             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
             การประปานครหลวง โทร. 1125
             การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662
             ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460


สายด่วนติดต่อหน่วยงานราชการ

             ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
             วุฒิสภา โทร. 1102
             กรมศุลกากร โทร. 1164
             สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 1166
             สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 1171
             ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
             สายด่วนประกันภัย โทร. 1186
             กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 1362
             สายด่วนศาลปกครอง โทร. 1355
             สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โทร. 02-547-1806
             กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385
             สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506
             กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์ โทร. 1548
             ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567
             กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579
             กระทรวงพลังงาน โทร. 02-129-3344
             ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน โทร. 02-140-7000
             การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672
             ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา โทร. 1676
             กรมการจัดหางาน โทร. 1694
             ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง โทร. 1689
             กรมสรรพสามิต โทร. 1713
             กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765


สายด่วนติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน

             ธนาคารออมสิน โทร. 1115, 02-299-8000
             ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 1357, 02-265-3000
             ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333, 02-645-5555
             ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551
             ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
             ธนาคารทหารไทย โทร. 1558
             ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 1588 
             ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร. 1595
             ธนาคารธนชาต โทร. 1770
             ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888
             ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 02-626-7777
             ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777
             ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02-645-9000
             ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555


สายด่วนสอบถามข้อมูลการขนส่ง

             ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
             ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร. 1197
             องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348
             บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
             ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) โทร. 1543
             การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
             กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
             ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
             การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
             บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126
             บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318
             ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย โทร. 02-545-3321
             สำรองที่นั่ง การบินไทย โทร. 02-288-7000 (สำนักงานสีลม), 02-356-1111(สำนักงานหลานหลวง-ในประเทศ), 02-545-3691 (สำนักงานวิภาวดีฯ-ต่างประเทศ)
             บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771
             สหกรณ์แท็กซี่สยาม  โทร. 1661
             TAXI-RADIO โทร. 1681
             แอร์พอร์ต ลิงค์ โทร. 02-131-5700 ต่อ 1301
             ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 02-132-1888 
             ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3191, 02-269-3199
             แผนกสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3481, 02-269-3484
             กรมการบินพลเรือน โทร. 02-286-0506, 02-286-0594
             การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-621-8701
             การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) โทร. 02-624-5200

 
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม

             TOT โทร. 1100
             AIS โทร. 1175
             TRUE โทร. 1331
             DTAC โทร. 1678สายด่วนบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์

             บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ BUG โทร. 1113
             บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์  TOT โทร. 1133
             บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง  โทร. 1188

 

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ

             สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทร. 02-577-5100
             บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. 1545
             สถานีวิทยุ จส.100 โทร. *1808 (ฟรี) หรือ 1137 (มีค่าบริการ)
             สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร. 1644
             สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทร. 1677
             สมาคมเสริมสร้างครอบครัว โทร. 1761
             ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร. 1192
             ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359


            สำหรับเบอร์สายด่วนเหล่านี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ควรพกติดตัวไว้เสมอ เพราะทันทีที่เราต้องการขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จะได้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางในช่วงเทศกาล ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่าน และจำไว้เสมอว่า เมาไม่ขับ นะจ๊ะ

Youtube

งานบริหารงานบุคคล

โหวต

Joomla forms builder by JoomlaShine

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งที่ตั้งที่ทำการ อบต.บางตะไนย์

ที่ทำการ อบต.บางตะไนย์

ที่อยู่ : 43/8 ม.5 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร : 02-5017321

*****************************

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนผู้เข้าชม

130129
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
145
217
2074
125440
8655
9273
130129

Your IP: 75.101.211.110
2022-01-29 10:54