Get Adobe Flash player

ITA

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้

            เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ที่มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือการสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลของรัฐ สอบถามเพิ่มเติมที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายอิสบอรอเฮง เวานิ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 087-9924777 เป็นผู้ประสานงาน

<รายละเอียดเพิ่มเติม>

**************************************

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง