Get Adobe Flash player

ITA

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

เรื่อง ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

จำนวน 1 อัตรา

<รายละเอียดประกาศรับโอน (ย้าย)>

*****************************

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง