Get Adobe Flash player

ITA

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

เรื่อง  การใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.บางตะไนย์ แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือน มกราคม 2563

******************************

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง