Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

003

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง