Get Adobe Flash player

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว มาทำการสอบคัดเลือก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ตามวัน และเวลาที่กำหนดในประกาศรับสมัครฯ ดังกล่าว

<ประกาศรายชื่อ>

******************************

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง